Tájékoztató természetes személyek személyes adatainak kezeléséről

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet illetve GDPR) minden, személyi adatokat kezelő szervezetre – többek között – azt a kötelezettséget rója, hogy bizonyos technikai és szervezési intézkedéseket hajtson végre a természetes személyek (egy szervezet illetve leányvállalat tagjai, valamint ügyfelek/szolgáltatások felhasználói) személyes adatai védelmének biztosítása érdekében.

Személyes adatok Adatkezelője

A személyes adatok Adatkezelője INEV

A személyes adatok Adatkezelőjével az alábbi módokon léphet kapcsolatba:

– e-mailben a office.mkt@t-online.hu címen

vagy telefonon munkanapokon a +36 1 331 6906 számon

A fent említett elérhetőségeken tájékoztatást kérhet személyes adatok kezeléséről, és gyakorolhatja a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

Egyedi automatizált döntéshozatal

Az Adatkezelő nem hajt végre a GDPR 22. cikk szerinti egyedi automatizált döntéshozatalt illetve profilalkotást.

Adatkezelés jogalapja – jogi kötelezettség teljesítése

A természetes személyek – az Adatkezelő munkavállalói és munkatársai – személyes adatainak a kezelése az alkalmazandó jogszabályok – különösen a munka törvénykönyve – alapján történik a fizetések és adók elszámolásának, a munkaügyi ellenőrzés, a cseh társadalombiztosítási szerv, az egészségbiztosítási vállalatok, valamint a Cseh Köztársaság pénzügyi szerve részére történő dokumentálás biztosítása érdekében.

A természetes személyek – az Adatkezelő beszállítói és-vagy partnerei, a beszállítók természetes személyei és-vagy kapcsolattartói, valamint a jogi személyek (pl. iskolák) ügyfelei – személyes adatainak a kezelése a Cseh Köztársaság pénzügyi szerve, illetve – adott esetben – más közigazgatási hatóságok részére történő bizonyítás érdekében megy végbe.

Adatkezelés jogalapja – szerződés teljesítése

Természetes személyek, az Adatkezelő ügyfelei, azaz az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások felhasználói személyes adatainak a kezelése a Szolgáltatási szerződés alapján történik – a felhasználók részéről nyújtott információk nélkül a nyújtott szolgáltatások célja nem valósítható meg.

A Szolgáltatási szerződés teljesítése érdekében a következő adatokat kezeljük: családi név és utónév, tanév, iskola címe, régió, telefonszám, e-mail cím, vagy – adott esetben – a szolgáltatások felhasználója illetve az érintett által megadott egyéb adatok.

Minden szerződés tárolásra kerül a számviteli adatkezelés, valamint a közigazgatási hatóságok (a Cseh Köztársaság pénzügyi szerve stb.) részére történő bizonyítás céljából, elektronikus és okirati formában 10 éves időszakra, ideértve a fizetési dokumentumokat is.

Eredmények közzététele

Adatkezelés jogalapja – meghatalmazott

Természetes személyek – az Adatkezelő munkavállalói, ügyfelei és-vagy kapcsolattartóik (ideértve a lehetséges ügyfeleket is), valamint az Adatkezelő beszállítói és-vagy kapcsolattartóik (ideértve a lehetséges beszállítókat is) – személyes adatainak a kezelése jogos érdek alapján történik az alábbi esetekben:

– szerződéskötés előtti tárgyalások a munkaviszony létesítéséről;

– a meglévő (és a lehetséges) ügyfelekkel/szolgáltatások felhasználóival való problémamentes viszony biztosítása a szolgáltatások teljesítése során (családnév, utónév, elérhetőségek, e-mail cím, telefonszám, nem, illetve az érintett által közölt egyéb olyan személyes adatok, amelyek fontosak a szolgáltatások felhasználójával való minőségi viszony biztosításához) az érintettel történő utolsó kapcsolatfelvételt (azaz a munkavállalóval fennálló munkaviszony megszűnését, a szervezet szolgáltatásainak az ügyfél/felhasználó általi utolsó igénybevételét, a szervezet beszállítója/partnere részéről történő utolsó szolgáltatásnyújtást) követő 5 éves időtartamig;

– az Adatkezelő szolgáltatókénti képességének referenciák formájában történő igazolása

– a szolgáltatások fennálló felhasználóival kapcsolatos marketing tevékenységek – pl. a következő szezonokra stb. szóló meghívók kiküldése.

– beszállítói szolgáltatások valamint részszállítások, valamint személyes adatok külső kezelésének biztosítása, ideértve az egyszerű hozzáférést is (családnév, utónév, elérhetőségek, e-mail cím, telefonszám, illetve – adott esetben – az érintett által közölt egyéb olyan személyes adatok, amelyek fontosak a beszállítóval való minőségi viszony biztosításához) az érintettel történő utolsó kapcsolatfelvételt követő 10 éves időtartamig.

Adatkezelés jogalapja – személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás

Természetes személyek, ügyfelek/a szolgáltatások felhasználói, ügyfelek kapcsolattartói és az Adatkezelő munkavállalói személyes adatainak (családnév, utónév, fénykép) a kezelése kizárólag abban az esetben történik az ügyfelek személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulása alapján, ha azok a szervezettel, valamint a nyújtott szolgáltatások reklámozásával és a PR rendszergazdával összefüggő tevékenységek céljaira kerülnek felhasználásra.

Az Adatkezelő hozzájárulás alapján kizárólag annyi ideig jogosult személyes adatokat kezelni, amely időtartamra a hozzájárulás megadásra került. A hozzájárulást az érintett bármikor írásban visszavonhatja, illetve megújíthatja. A hozzájárulás kizárólag arra a személyre vonatkozik, aki azt aláírta vagy egyébként elektronikusan hitelesítette. A hozzájárulás elektronikus formában külön dokumentumként kerül kiállításra és nyilvántartásba vételre.

A hozzájárulás alapján az Adatkezelő a diákok (az olimpia részvevői) személyes adatait kezeli, különösen azok harmadik személyek részére történő továbbítása céljából, a népszerűsítés biztosítása, a díjak átvételének és a szolgáltatások igénybevételének lehetővé tétele, valamint a Közgazdasági Olimpia döntője eredményeinek közzététele érdekében. Az Adatkezelő a diákok személyes adatait a hozzájárulásuk alapján a Közgazdasági Olimpia azon évének döntőjét követő legfeljebb 1 évig jogosult kezelni, amely évben a hozzájárulás megadásra került.

Az Adatkezelő a koordinátorok (tanárok) személyes adatait a hozzájárulásuk alapján kezeli különösen a Közgazdasági Olimpia megrendezése és szervezése céljából, valamint az Adatkezelő partnereivel való, a Közgazdasági Olimpiával kapcsolatos együttműködés biztosítása érdekében. Az Adatkezelő a koordinátorok személyes adatait a hozzájárulásuk alapján legfeljebb 5 évig jogosult kezelni.

Természetes személyek és-vagy az Adatkezelő ügyfeleinek a személyes adatok kezelésével összefüggő jogai

Ön jogosult bármikor a fent említett kapcsolattartókhoz fordulni, és a GDPR-ből eredő, állampolgárok – azaz az Adatkezelő munkavállalói (a lehetségeseket is ideértve), vagy beszállítók és ügyfelek – természetes személyek (a lehetségeseket is ideértve) vagy a beszállítók kapcsolattartói és ügyfelei – jogi személyek (a lehetségeseket is ideértve) – részére megadott jogait érvényesíteni:

  • Személyes adatokhoz való hozzáférés joga: Ön jogosult visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy kezeljük-e a személyes adatait, és amennyiben igen, jogosult arra, hogy ezekhez az adatokhoz – ideértve a következőkre vonatkozó információkat is – hozzáférést kapjon: az adatkezelés célja, az adatkezelési eljárás, az az időtartam, ameddig ezek az adatok őrzésre kerülnek,valamint hogy ezek az adatok más szervezetek részére rendelkezésre lesznek-e bocsátva.
  • Helyesbítéshez való jog: Jogosult azt kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Arra is jogosult, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
  • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Jogosult azt kérni, hogy a személyes adatai törlésre kerüljenek, és a továbbiakban ne kezeljék azokat, ha a következő feltételek valamelyike teljesül: az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezelik, visszavonja a hozzájárulást, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; tiltakozik személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen; az adatokat jogellenesen kezelték.

A rendszergazda az ügyfelek – természetes személyek, illetve jogi személyek kapcsolattartói – személyes adatait különösen a Szolgáltatási szerződés teljesítése érdekében kezeli, és ekként nem lehetséges azok kezelését a szolgáltatások nyújtását követő 10 éven belül hatályosan megszüntetni. Az adatkezeléshez való hozzájárulás esetén a hozzájárulás kizárólag olyan esetekben vonható vissza, amikor a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásra került (az Adatkezelő marketing és reklámozási céljai).

  • Az adatkezelés korlátozásához való jog: jogosult azt kérni, hogy a személyes adatai kezelését átmenetileg korlátozzuk, ha a következő feltételek valamelyike teljesül: vitatja ezen adatok pontosságát; az adatkezelés korlátozásra kerül azon időtartamra, ami a vonatkozó adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges; az adatkezelés jogellenes; már nincs szükségünk az adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igényei védelméhez; tiltakozik az adatkezelés ellen; az adatkezelés mindaddig korlátozva lesz, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelés jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A pontatlanságok tisztázását illetve kijavítását követően a személyes adatok további kezelésére különösen az adatkezelés jogalapja és célja irányadó.

  • Az adathordozhatósághoz való jog: jogosult arra, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik szervezetnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik, és Ön ezeket az adatokat a hozzájárulása alapján adta meg, vagy azokat szerződés teljesítése alapján kezelik.
  • A tiltakozáshoz való jog: jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatainak a kezelése ellen, ha azok kezelése a mi jogos érdekünk vagy harmadik személy jogos érdeke alapján történik.

Tiltakozás esetén az adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igényeink védelmén alapulnak.

Kérelmek végrehajtásának határideje

A személyes adatok Adatkezelője köteles az érintettek kérelmeit indokolatlan késedelem nélkül, és minden esetben a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül végrehajtani.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. Az Adatkezelő köteles továbbá a határidő meghosszabbításáról a meghosszabbítás okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül értesíteni az érintettet.

Az Adatkezelőnek nem kell tájékoztatást nyújtania az érintett részére a személyes adatai kezelésére vonatkozóan, ha az érintett már rendelkezik ezekkel az információkkal (pl. azok közzé lettek téve az Adatkezelő honlapján INEV).

Elérhetőségek az érintettek jogainak gyakorlásához

A személyes adatok Adatkezelőjével az alábbi módokon léphet kapcsolatba:

– e-mailben a office.mkt@t-online.hu címen

vagy telefonon munkanapokon a +36 1 331 6906 számon

Kérelmével a személyes adatok kezelésének helye szerinti Személyes Adatok Védelmének Irodájához is fordulhat.